• Aktuellt
 • Om Bostadsrätt

  En evig nyttjanderätt

  En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger hus och som mot en avgift upplåter lägenheterna i huset med bostadsrätt – en i tiden obegränsad nyttjanderätt – till föreningens medlemmar. Även om det finns starka inslag av äganderätt i bostadsrätten äger man som medlem således inte lägenheten i formell mening.

  Antas som medlem

  Du kan sälja lägenheten till det pris som Du och en köpare enas om. För att köparen skall kunna nyttja lägenheten måste han dock antas som medlem i föreningen. För att antas som medlem måste man bedömas vara skötsam och kunna betala avgiften till föreningen. Skulle styrelsen inte godta sökanden som medlem kan denne begära att hyresnämnden prövar frågan.

  Avgift

  Eftersom Du inte hyr lägenheten betalar Du inte hyra för lägenheten. Det Du betalar till föreningen kallas avgift och bestäms av styrelsen för kommande år. Avgiften skall betalas månadsvis i förskott. Den som inte betalar avgiften i tid kan tvingas att flytta. Man säger att bostadsrätten förverkas. Även annan misskötsamhet kan medföra förverkande. Det gäller t ex uthyrning till annan för självständigt brukande (andrahandsupplåtelse) utan tillstånd av styrelsen eller hyresnämnd.

  Lag och stadgar styr föreningen

  Föreningens verksamhet styrs huvudsakligen av stadgarna och lagen om bostadsrättsföreningar. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Det är viktigt att medlemmarna kommer till stämman. På denna får medlemmarna bl.a. ta ställning till styrelsens förvaltning under det gångna året samt välja styrelse. Den medlem som vill att någon fråga som berör föreningens verksamhet skall tas upp på stämman har möjlighet att genom en skriftlig s.k. motion begära att ärendet behandlas på stämman.